Algemene Voorwaarden Sonrisa Studio (Handelsnaam van Kiki Hoenson Producties)


Artikel 1 – Geldigheid

A. Deze voorwaarden gelden voor elk voorstel, offerte en elke overeenkomst tussen Sonrisa Studio, handelsnaam van Kiki Hoenson Producties (KvK 75068443), aangeduid als verhuurder en de (kandidaat) huurder, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen schriftelijk is afgeweken.
B. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Sonrisa Studio waarbij de huurder derden betrekt.
C. Huurder verklaart bij de totstandkoming van de overeenkomst als beschreven in artikel 2 af te zien van de eigen Algemene Voorwaarden.
D. Verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

 Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

A. De overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand door het voldoen van de voorafbetaling van 100% van de huursom vermeerderd met de vergoeding voor extra afgenomen diensten en de BTW van de boeking die huurder verricht via het online boekingssysteem van Sonrisa Studio.
B. Een boeking van de studio-accommodatie is derhalve pas definitief wanneer huurder aan verhuurder de totale vergoeding van huur en diensten, vermeerderd met de BTW heeft voldaan. Aan vertraagde en/of mislukte betalingen kan huurder geen rechten ontlenen.
C. Verhuurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst op elk moment te ontbinden wanneer eerder onbekende informatie of omstandigheden tijdens de verhuur niet stroken met de waarden en normen van Sonrisa Studio.
D. Verhuurder behoudt zich het recht voor het beschikbaar stellen van de studio-accommodatie tijdelijk te onderbreken of definitief te beëindigen in geval van door huurder veroorzaakte overlast of onwerkbare omstandigheden.
E. In geval van het genoemde in 2.C en 2.D wordt er geen restitutie van de huursom, c.q. overige diensten verleend.
D. Wanneer huurder tijdens het dagdeel op de vastgelegde huurdatum niet komt opdagen wordt er geen restitutie verleend.

Artikel 3 – Omschrijving verhuurde

A. Verhuurder verhuurt op tijdelijke basis, zijnde datum + dagdeel, een studio-accommodatie in het pand Rapenburg 8-10 te Leiden, gelegen op de 1e verdieping. De studio-accommodatie is bereikbaar via een trappenhuis. Er is geen lift. Het verhuurde wordt gepresenteerd op de website van verhuurder. De omschrijving en het beeldmateriaal zijn met zorg samengesteld, doch huurder ontleent hier geen rechten aan.
B. Huurder wordt in staat gesteld gebruik te maken van de in de overeenkomst beschreven studio-accommodatie en rekwisieten op de overeengekomen datum en gedurende het overeengekomen dagdeel. Tevens is het huurder toegestaan eigen rekwisieten mee te brengen, mits verhuurder daarvoor toestemming heeft verleend. Huurder dient hiertoe uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de huur van de studio-accommodatie een inventaris ter goedkeuring te overleggen. Verhuurder behoudt zich het recht voor het gebruik van eigen rekwisieten (of andere attributen) te verbieden wanneer deze bijvoorbeeld de veiligheid in gevaar brengen, dan wel om andere redenen.
C. Verhuurder faciliteert slechts de studio-accommodatie en rekwisieten en is niet aansprakelijk voor het resultaat van de productie(s) van huurder.
D. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aan huurder door verhuurder ter gebruik gestelde berusten bij verhuurder.

Artikel 4 – Verzekering

A. Huurder verklaart met het aangaan van de overeenkomst een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Huurder is aansprakelijk voor alle breuk, verlies of schade toegebracht aan de studioruimte of aan apparatuur door hem/haar, of enig ander persoon, gedurende het gebruik van de studio, alsmede tijdens de op- en afbouw. Dit geldt tevens voor schade aan algemene ruimten, waaronder de entree, het trappenhuis, sanitaire voorzieningen, de tuin en overige ruimten.
B. Het gebruik van door verhuurder ter beschikking gesteld rekwisieten, apparatuur almede overig attributen zijn voor risico van huurder. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor (letsel)schade van huurder en derden tijdens het gebruik van de studio-accommodatie of bij het op- en afbouwen. Huurder vrijwaart verhuurder van aanspraken van aan huurder gelieerde derden.

Artikel 5 – Annulering door verhuurder

A. Wanneer verhuurder door niet-toerekenbare omstandigheden zijn (verhuur)verplichtingen niet kan nakomen, wordt deze ontslagen van leveringsplicht zonder dat huurder aanspraak kan maken op enigerlei (schade)vergoeding dan wel compensatie. Verhuurder stelt in overleg met huurder de studio-accommodatie op een ander tijdstip alsnog ter beschikking onder de overeengekomen voorwaarden.

B. Partijen spreken af dat eventueel verminderd huurgenot ten gevolge van overheidsmaatregelen ter afwending of bestrijding van een pandemie niet als een gebrek aan het gehuurde kwalificeert. De omstandigheid dat sprake is of kan zijn van een pandemie en/of dat zulks gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van het gehuurde hebben partijen meegenomen in de afwegingen bij het aangaan van deze huurovereenkomst. Een pandemie, daarmee samenhangende overheidsmaatregelen etc. zijn voor partijen dus niet onvoorzien en kwalificeren daarmee niet als onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 BW. Een pandemie, daarmee samenhangende overheidsmaatregelen etc. zijn derhalve omstandigheden die in het kader van deze huurovereenkomst voor risico van de huurder komen.

 Artikel 6 – Annulering door huurder

A. Bij annulering door huurder is huurder gehouden aan:

 • Tot 72 uur voor de overeengekomen huurdatum kan huurder het vastgelegde dagdeel van de studio zonder meerkosten verzetten naar een nieuwe datum. Huurder dient de annulering telefonisch te melden en schriftelijk te bevestigen. De overeengekomen vergoeding wordt niet gerestitueerd. Na 12 maanden vervalt het recht op een nieuwe huurdatum.
 • Bij annulering tussen 72 en 24 uur voor de overeengekomen huurdatum bedragen de meerkosten voor het verzetten naar een nieuwe huurdatum 50% van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Vooraf te voldoen. Huurder dient de annulering telefonisch te melden en schriftelijk te bevestigen. De overeengekomen vergoeding wordt niet gerestitueerd. Na 12 maanden vervalt het recht op een nieuwe huurdatum.
 • Annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen huurdatum wordt beschouwd als niet komen opdagen, als genoemd in Artikel 2.D. De overeengekomen vergoeding wordt niet gerestitueerd.

 Artikel 7 – Huis- en gedragsregels

Huurder dient zich binnen het gehuurde, de algemene ruimtes en de entree te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels, met respect voor diversiteit en gender. Huurder wordt geacht zich te houden aan de navolgende huisregels:

 • Huurder voldoet te allen tijde aan aanwijzingen van de aanwezige medewerker(s) van verhuurder.
 • Huurder verstrekt vooraf informatie over de aard van de productie. Wanneer huurder hiervan afwijkt, stelt huurder verhuurder hier vooraf van op de hoogte. Verhuurder behoudt zich het recht voor, als vermeld in Artikel 2.C, om de overeenkomst te ontbinden.
 • Vloeistoffen en brandgevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan.
 • Huurder is tijdig aanwezig om leden van zijn/haar gezelschap te ontvangen en draagt zorg voor het tijdig vertrek.
 • Het gezelschap van huurder bedraagt maximaal 8 leden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Kinderen hebben slechts toegang onder supervisie van een volwassene (18+).
 • Huurder is aansprakelijk voor het gedrag van zijn medewerkers en derden (fotografen, modellen etc.). Hij/zij stelt deze vooraf op de hoogte van de regels.
 • De studio-accommodatie maakt deel uit van een monumentaal pand met andere bedrijfsruimten. Huurder dient hiermee rekening te houden.
 • Roken en het gebruik van alcohol en verdovende middelen zijn niet toegestaan. (Artikel 2.C).
 • Verhuurder verzorgt koffie, thee en water. Huurder mag eigen eet- en drinkwaren meebrengen.
 • Huurder laat na afloop de gebruikte ruimtes schoon achter, in dezelfde staat als bij de oplevering. Bij het nalaten hiervan wordt € 195,- schoonmaakkosten vermeerderd met BTW in rekening gebracht.
 • Alle veroorzaakte schade is voor rekening van huurder. (Artikel 4).

 Artikel 8 – Meeruren

Verhuurder verhuurt de studio-accommodatie van maandag tot en met zaterdag met de volgende dagdelen.

 • 2 uur (Ma t/m vr: 09.00-11.00 uur/ 12.00-14.00 uur/ 15.00-17.00 uur/ Op zaterdag 09.00-11.00 uur/ 13.00-15.00 uur)
 • 4 uur (08.30 - 12.30 uur/ 13.30-17.30 uur)
 • 8 uur (8:30 -16.30 uur)

Huurder zorgt voor het schoon opleveren voor het einde van het gehuurde dagdeel. Indien de planning het toelaat is het mogelijk om meeruren te boeken met een minimum van 1 uur á € 80,- vermeerderd met BTW. Bij uitloop van huurder van meer dan 15 minuten wordt automatisch 1 meeruur in rekening gebracht.

 Artikel 9 – Klachten en geschillen

A. Klachten dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat huurder niet van de betalingsverplichting.
B. Op elke overeenkomst tussen Sonrisa Studio en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
C. De rechter in het arrondissement waartoe de vestigingsplaats van Sonrisa Studio behoort, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Sonrisa Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Leiden, 26-1-2023